ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14:31:02)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
107366 11837200 ศธ 572100/409 13-06-17 WU59128 - ชุดโครงการอาชีวอนามัยของแรงงานสูงอายุ 165,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107490 12251811 ศธ572100/387 19-06-17 WU60119 - นฤมล มาแทน 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107343 11837189 ศธ 57 040212/2516 14-06-17 น.ส.อัจฉรา ทองนาค 11,600.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
106842 10072633 ศธ57040101/1939/260 31-05-17 นางจันทร์เพ็ญ กูลระวัง 39,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107504 10073541 060/60 19-06-17 นางสาวณัฐธิดา ไหมแก้ว 16,704.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107535 10073564 ศธ57041001/1015 20-06-17 นางสาวธารินี ดงน้อย 11,880.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107520 10073557 ศธ57559000/826/2560 19-06-17 นางสาวสุธัญญา ด้วงอินทร์ 17,820.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107035 11837108 บส.91/413 06-06-17 นางสาวสุธิดา จุทิ่น 4,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
105941 11836827 ศธ572100/277 01-05-17 นางสาวเกศินี ศรีรัตนโชติ 8,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107512 10073549 PSN-4967 19-06-17 นางสิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์ 11,440.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107114 10072760 ศธ578600/36/2560 07-06-17 นายจุมพล เปาะทองคำ 10,890.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107036 11837109 ศธ572100/356 06-06-17 นายณภัทร คงถาวร 8,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107109 10072755 ศธ57041001/887 07-06-17 นายณรงค์ สุกสาน 33,660.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107304 10072849 ศธ 57040309/1078 13-06-17 นายพรชัย อินทมาศ 3,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107454 10073514 wm-003-05-2017 16-06-17 นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ 32,175.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107049 10072728 .ศธ577700/1029 05-06-17 นายวิศรุต ช่วยเอื้อ 14,107.50  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107245 10072817 ศธ 577700/1107
ศธ577700/1115
09-06-17 นายวิศรุต ช่วยเอื้อ 9,700.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107303 10072848 ศธ 57040309/1458 13-06-17 นายสังเวช เชาวลิต 8,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107301 10072846 1934/60 13-06-17 นายสืบตระกูล วิเศษสมบัติ 7,593.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107052 10105975 17040290,290 06-06-17 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด 89,046.54  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106358 10070527 บส.98/260 19-05-17 บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 225,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106451 10070567 C17-0973,C17-1001,C17-0974 22-05-17 บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 11,226.09  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107174 10105992 6004-9087371 08-06-17 บริษัท ซายน์เทค จำกัด 10,600.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107173 10105991 23049717 08-06-17 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 6,476.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107585 10073592 1160226174 21-06-17 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 5,151.39  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107264 10106004 ...ศธ 57250200/127/2560 12-06-17 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 67,259.36  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107171 10105989 IV6005039 08-06-17 บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด 20,988.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106399 10101613 5324050699,5323657241 21-05-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 32,563.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106762 10072572 60087640 30-05-17 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 3,788.26  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107479 10073529 60MC/0000108-109 19-06-17 บริษัท ท่าศาลาปิยะกลการ จำกัด 83,214.95  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107418 10106014 IV6006001 15-06-17 บริษัท นีโอเทค จำกัด 116,979.42  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106137 10070383 IV17-08587,IV17-08586 09-05-17 บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 3,071.03  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107586 10073593 60022594 21-06-17 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 2,200.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
105932 10101593 330377400653 01-05-17 บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด 22,785.05  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106707 10072545 6002377 29-05-17 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 9,411.21  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
105603 10101546 INV6004-0056 21-04-17 บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด 530.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106838 10072629 INV6005-0055 31-05-17 บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด 2,650.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107312 10106008 IVS6005-00268 13-06-17 บริษัท มิสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 30,809.35  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
104807 10097890 IV6001/003 24-03-17 บริษัท ยีนพลัส จำกัด 1,971,401.87 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106660 10072522 IV1704875 26-05-17 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 1,339.25  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106132 10070378 381956 09-05-17 บริษัท วิทยาศรม จำกัด 1,444.37  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107129 10072768 ศธ577700/1066/2560 07-06-17 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 36,407.48  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
105930 10101591 60030190 01-05-17 บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 19,080.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107076 10105977 SM602598 06-06-17 บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 98,050.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107231 10105997 5/170531 09-06-17 บริษัท สยาม อินเตอร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 18,444.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106221 10070434 1170302639 15-05-17 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 5,420.84  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106655 10072517 1170406306 26-05-17 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 2,033.08  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106814 10072615 9110023844 31-05-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 2,192.08  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106818 10105964 เคพีบี/17/0082 31-05-17 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 89,040.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107265 10106005 ...ศธ 57250200/127/2560 12-06-17 บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด 1,203.84  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
105929 10101590 I 0278 01-05-17 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 79,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107170 10072787 81031705100006
81031705100007
08-06-17 บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด 41,211.21  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
104551 10097870 6001515 15-03-17 บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 217,943.93  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107261 10106001 IV6005000148 12-06-17 บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด 5,999.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107262 10106002 M5911-1296 12-06-17 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 62,839.18  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106226 10070439 OH-2-2-2017000645,DT-2-2-438 15-05-17 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 4,402.18  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106406 10101620 IV6004005 21-05-17 บริษัท เกรส ดิสทริบิวชั่น จำกัด 21,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107415 10073487 008471 15-06-17 บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 95,499.07  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107456 10073516 008955 16-06-17 บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 511,177.57  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107232 10105998 60038
60039
09-06-17 บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จำกัด 172,992.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106227 10070440 721109255,721109281,721109892 15-05-17 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 2,602.45  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107080 10105981 20170528 06-06-17 บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด 2,862.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107259 10105999 IV1700265 12-06-17 บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท์ จำกัด 28,217.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107229 10105995 0090/2017 09-06-17 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 588,448.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106745 10105962 INV6005-0356 29-05-17 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 4,755.14  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106742 10105959 1320671 29-05-17 บริษัท เมดิทอป จำกัด 37,736.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106690 10105944 441/60 26-05-17 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 12,826.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106826 10105968 441/60. 31-05-17 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 11,130.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107315 10106011 1029-5912 13-06-17 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 539,906.54  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107313 10106009 IN6000060 13-06-17 บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 153,650.47  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107523 10073560 06600502037 19-06-17 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด 15,211.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107308 10072853 บส.92/100 13-06-17 บริษัท เอสคอร์ จำกัด 52,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106760 10072570 SI14/1704551,6154,5999 30-05-17 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 9,394.27  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107263 10106003 CRE6005-004
CRE6005-103
12-06-17 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 41,175.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107260 10106000 IV6005-1025 12-06-17 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด 2,080.37  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106813 10072614 11255,8559,9459 31-05-17 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 3,828.88  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106758 10072568 IV6005151 30-05-17 บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด 1,109.53  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
105602 10101545 600307132,600400965 21-04-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 7,149.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106654 10072516 พ.7/309-600301983 26-05-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 2,273.70  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106812 10072613 600403163 31-05-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 10,600.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107589 10073596 505564,600036 21-06-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 5,178.10  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106712 10105952 SPCIRG 17040054 26-05-17 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 92,824.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106985 10105970 SPCISG 05-06-17 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 290,440.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107122 10105983 SPCISG 17050004 07-06-17 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 89,040.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106134 10070380 TP0120557 09-05-17 บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด 9,114.02  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107117 10072763 26/36 07-06-17 บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 8,915.89  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107224 10072809 26/43 09-06-17 บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 4,457.94  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107525 10073562 26/45/60 19-06-17 บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 10,897.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
105606 10101549 IV6011519 21-04-17 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 3,566.36  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106219 10070432 IV6008757 15-05-17 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 3,162.17  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107587 10073594 IV6018250 21-06-17 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 3,269.16  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106658 10072520 60/03643 26-05-17 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด 3,127.50  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106504 10101644 บส.91/9 23-05-17 บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 736,000.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107417 10106013 IV6000113 15-06-17 บริษัท ไฮลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 402,800.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107365 11837199 ศธ 574300/921 13-06-17 ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ 10,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107568 12251827 57130100/530/60 20-06-17 มวล(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 23,656.10  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
106994 11837098 ศธ572100/367 05-06-17 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107310 10106006 ศธ 57250200/127/2560 13-06-17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15,750.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107238 11837154 1360-00214 08-06-17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เงินทุนหมุนเวียน) 18,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
106683 11837028 ศธ57150200/311 26-05-17 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8,641.13  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107380 10106012 IV600280 14-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา 50,085.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
105777 10101575 IV-02067 27-04-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ 14,859.81  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
105087 10101481 60/0085 31-03-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 5,236.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107079 10105980 60/0190 06-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 10,377.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107582 10073589 IV6012484 21-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 1,292.80  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
105630 10069005 ศธ577100/59/2560 24-04-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจี่เซ้ง 6,789.94  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107309 10072854 ....ศธ 57250200/127/2560 13-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจี่เซ้ง 6,804.80  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107270 11837160 00388 12-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 13,780.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
107474 10073527 DV600607-0005
DV600607-0006
16-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 14,316.94  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107521 10073558 600607-0007 19-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 10,984.37  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107133 10072772 IV6005-241 07-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 3,710.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106136 10070382 533977 09-05-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,396.82  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106223 10070436 C128106 15-05-17 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทย 1,908.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107588 10073595 C129500 21-06-17 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทย 277.38  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107581 10073588 10330038,1071,
1557,1833
21-06-17 องค์การเภสัชกรรม 8,363.68  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106662 10072524 19/60/1853 26-05-17 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท. 3,828.68  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107396 12251786 1958/60.2
1958/60.2
1958/60.2
15-06-17 โครงการศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา ม.วลัยลักษณ์ 62,640.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา